Duurzaamheid is wél zaligmakend

Duurzaamheid is wél zaligmakend
Onderzoek & Publicaties Tilburg

Duurzaamheid stopt niet bij de eerste vier letters. De maatschappij begint dit steeds meer in te zien. FLOOW2 is een organisatie die bedrijven in staat stelt om overcapaciteit te delen op een online platform. Dit levert voor haar gebruikers veel voordelen op. FLOOW2 wil het nu mogelijk maken om deze voordelen zichtbaar te maken. Hierom zijn zij bezig met het ontwikkelen van een tool, de ‘sharing scan’. Dit onderzoek is nodig om het duurzaamheidsvoordeel van het delen via het platform te waarderen, als onderdeel voor de sharing scan. Het doel is het uitbrengen van een advies gericht aan FLOOW2 over de mogelijkheden voor het toekennen van duidelijke cijfers en maatstaven aan duurzaamheidsvoordelen die gebruikers behalen door het delen via het platform van FLOOW2. Hiervoor is de volgende probleemstelling opgesteld: “Hoe kan FLOOW2 een waardering toekennen aan de duurzaamheidsvoordelen die het delen oplevert voor de gebruikers van FLOOW2’s platform?”

Om een antwoord te geven op de probleemstelling, zijn ten eerste de deeltransacties via het platform onderzocht. Hierbij is gekeken naar hoe een deeltransactie eruit ziet en wat het oplevert voor de gebruikers. Ten tweede is de waardering van duurzaamheid onderzocht, met name hoe een waardering toegekend kan worden aan de duurzaamheidsvoordelen van een deeltransactie. Hiervoor moet eerst bekend zijn wat zoal van belang is bij de waardering van duurzaamheid. Mede op basis daarvan zijn verschillende waarderingsmethodes getoetst aan een aantal criteria, zodat met de meest optimale methode de duurzaamheidsvoordelen gewaardeerd kunnen worden.

Uit de resultaten volgt dat een deeltransactie bestaat uit vraag en aanbod tussen gebruikers. Van deze gebruikers zijn vanuit de mkb’ers in bedrijventerreinen de voordelen in kaart gebracht. Het duurzame voordeel dat van belang is hierbij, is dat het delen van capaciteiten de milieu-impact vermindert doordat uiteindelijk minder items geproduceerd worden. De duurzaamheidsvoordelen zijn daarom gelijkgesteld aan het reduceren van de milieu-impact. Vervolgens is vastgesteld dat de waarde van duurzaamheid op itemniveau berekend dient te worden, het voordeel hierbij zal namelijk voor elke gebruiker hetzelfde zijn. De waardering van duurzaamheid is onder te verdelen in twee aspecten, namelijk het in kaart brengen van de deelpotentie en de milieu-impact van de items. De deelpotentie wordt in kaart gebracht door de ‘onbenutte capaciteit naar levensduur’ te berekenen.

Om het duurzaamheidsvoordeel uiteindelijk te berekenen, moet eerst de milieu-impact van een item bekend zijn. Wanneer dit bekend is, kan een waardering toegekend worden aan het behaalde duurzaamheidsvoordeel. De milieu-impact moet over de fases van een levenscyclus verdeeld zijn, zodat de impact van de gebruiksfase eruit gefilterd wordt en het daadwerkelijke voordeel overblijft. Uit de toetsing van de waarderingsmethodes is gebleken dat de Levenscyclusanalyse in combinatie met de Milieuprijzen geschikt is voor de waardering. Met de Levenscyclusanalyse kan namelijk de gehele milieu-impact van alle fases van een product in kaart worden gebracht. Vervolgens kunnen de Milieuprijzen toegepast worden op de uitkomst van de Levenscyclusanalyse om de milieu-impact te vertalen naar euro’s. Bij de toepassing van de waardering op enkele items, valt op dat het in kaart brengen van de milieu-impact op verschillende manieren mogelijk is. Het gebruiken van reeds voltooide Levenscyclusanalyses zorgt voor tijdbesparing, maar zorgt er ook voor dat men afhankelijk is van deze resultaten.

Op basis van de resultaten is een advies uitgebracht aan FLOOW2 hoe ze een waardering kunnen toekennen aan de duurzaamheidsvoordelen. Te beginnen met het in kaart brengen van de milieuimpact, dit dient op korte termijn te gebeuren aan de hand van reeds uitgevoerde Levenscyclusanalyses. Om het voordeel te berekenen, wordt FLOOW2 aangeraden om met een vooren nacalculatie te werken. De voorcalculatie van het voordeel wordt in de sharing scan weergegeven voor gebruikers, waarbij gewerkt moet worden met een bepaald percentage van de bekende milieuimpact van een item. Na afloop van een periode moet FLOOW2 door middel van een nacalculatie, het daadwerkelijke voordeel berekenen voor gebruikers. Om in de toekomst de toegepaste waardering te specificeren, wordt FLOOW2 het advies meegegeven om een samenwerkingsverband aan te gaan met organisaties als CE Delft of Ecoinvent. Het zelf uitvoeren van een gehele Levenscyclusanalyse is namelijk niet realistisch voor de organisatie van FLOOW2.

Bekijk PDF

Ongeveer Circulair.com

Hét online platform waarop je alle circulaire én duurzame producten, diensten, bedrijven, projecten en evenementen kan vinden.